Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
Definovanie základných pojmov

Vodotesný systém je tvorený komplexom prvkov alebo komponentov, ktoré sa aplikujú podľa návrhu a podľa širokého spektra funkčných schém. Táto skupina špecifických prvkov bude ďalej označená ako "skladba". Na objasnenie použitej terminológie, definovanie technických požiadaviek rozličných materiálových špecifikácií podľa európskych noriem a na objasnenie a vysvetlenie rozličných ilustrovaných príkladov uvedených na konci tohoto manuálu, je potrebný krátky popis vrstiev, komponentov, zahŕňajúci rôzne skladby spolu s ich charakteristikami a funkciami. Nasledujúce prvky komponentov, ktoré využívajú hydroizolačné materiály firiem NOVAGLASS a FLAG, sú najčastejšie používané na pokrývanie plochých striech.

1 – Nosná vrstva (so spádom alebo bezspádová)

Nosná vrstva je konštrukcia, na ktorej je použitá najvhodnejšia skladba strešného plášta. Funkcia nosnej vrstvy je podpora trvalých záťaží, teda musí byť dimenzovaná podľa týchto záťaží a v súlade s príslušnými normami. Nosná vrstva sa realizuje pomocou rôznych technológií. Obyčajne ide o železobetónová konštrukciu , konštrukciu z prefabrikátov, oceľových profilovaných plechov a pod. Povrch nosnej konštrukcie musí byť hladký, bez hrotov a nepravidelností, ktoré by mohli poškodiť vodotesné vrstvy.

2 – Kompenzačná vrstva

Účelom tejto vrstvy je vyrovnať všetky nerovnosti povrchu nosnej konštrukcie a odstrániť z nej nepravidelnosti alebo cudzie častice, ktoré by mohli poškodiť parotesnú zábranu. Kompenzačná vrstva môže pozostávať z:

 • netkanej geotextílie TECNODREN s rôznou plošnou hmotnosťou, gramáž geotextílie podmieňuje hlavne kvalita vyhotovenia povrchu nosnej konštrukcie a jej detailov

3 – Parotesná zábrana

Účelom tejto vrstvy je zabrániť prieniku vlhkosti zo spodných štruktúr do izolačnej vrstvy a zabrániť tak kondenzácii v strešnej konštrukcii a jej následnému znehodnoteniu.
Pri istých špecifických teplotných a vlhkostných podmienkach je potrebné podložiť pod izoláciu parotesnú zábranu. Projektant by mal preto vypracovať diagramy teplôt v jednotlivých vrstvách, v ktorých by určil pokles rosného bodu v teplote a rozhodnúť, či je alebo nie je potrebná parozábrana.

Parozábrana sa môže skladať z:


4 – Tepelnoizolačná vrstva

Účelom tejto vrstvy je priviesť teplotnú rezistenciu strešného systému na určitú úroveň, obmedziť straty tepla na úroveň vyžadovanú tepelnotechnickými normami a zabezpečiť, aby sa v priestoroch pod strešnou krytinou udržala úroveň teploty a vlhkosti v medziach ich určeného použitia.
Tepelnoizolačná vrstva musí pozostávať z pevného materiálu, ktorý má nízky stupeň absorbovania vlhkosti, ako napr.:

5 – Separačná vrstva

Účelom tejto vrstvy je chemicky, fyzikálne a funkčne oddeliť dva priľahlé vrstvy strešnej konštrukcie. Je potrebná v prípade, že sa strešná konštrukcia skladá z tepelnoizolačných materiálov, ktoré sú nekompatibilné s PVC vrstvou pri vzájomnom povrchovom kontakte pri teplotách 35-40 °C. Takýmito nekompatibilnými materiálmi sú polystyrén, korok so živičnými spojivami, papier potiahnutý polyuretánom a pod.
Separačná vrstva obyčajne pozostáva z netkanej geotextílie TECNODREN rozličnej hmotnosti (200-500 g/m², pokladanej nasucho s 10-15 cm presahom okrajov.

6 – Vodotesná – hydroizolačná - vrstva

Účelom vodotesnej vrstvy je zabezpečiť úplnú, trvácnu vodotesnosť strešnej konštrukcie a zabezpečiť ju tak pred poškodením.

7 – Filtračná vrstva

Účelom tejto vrstvy je umožniť prietok dažďovej vody a filtráciou zabrániť, aby sa piesok, pôda, špina a iné prvky dostali do izolačných spojov. Takéto prvky by svojim pohybom mohli tieto spoje obrúsiť a tak poškodiť fóliu. Filtračná vrstva zvyčajne pozostáva z netkanej geotextílie TECNODREN, s minimálnou hmotnosťou 200g/m², pokladanej za sucha s presahmi okrajov 15-20 cm. Počas pokladania je potrebné perforovať filtračnú vrstvu podľa odvodňovacích kanálov vo vodotesnej fólii a umožniť tak voľný odtok vody.

8 – Hydroakumulačná drenážna vrstva (u zelených striech)

Úlohou hydroakumulačnej drenážnej vrstvy je zabezpečiť dostatočné množstvo vody potrebnej pre rast vegetácie v období nedostatočného prísunu zrážok ako aj zabezpečiť odvádzanie prebytočnej zrážkovej vody v období jej prebytku.

9 – Deliaca a protisklzová vrstva (u striech zaťažených chôdzou)

Účelom tejto vrstvy je fyzicky oddeliť dlažbu od vodotesnej vrstvy a zabrániť tak, aby sa povrchové napätie v dlažbe (spôsobené tepelnou rozťažnosťou alebo sadaním) prenieslo do ostatných vrstiev a poškodilo ich.
Separačná vrstva môže pozostávať z nasledovných zložiek:
 • 0,50 mm hrubej vrstvy HDPE fólie wepelen, pokladanej nasucho, s 10 cm presahom okrajov, zabezpečeného dvojstrannou lepiacou páskou.

10 – Štrková vrstva (zaťažené strechy nevystavené chôdzi)

Účelom tejto vrstvy je zabrániť sile vetra zodvihnúť a pohnúť s nasucho položenou strešnou konštrukciou. Štrková vrstva sa zvyčajne skladá z praného okrúhleho riečneho štrku frakcie 16-32 mm, voľne uloženého v minimálnej hrúbke 40 mm.

11 – Štrková a ochranná vrstva (zaťažené strechy vystavené chôdzi)

Účelom tejto vrstvy je zabrániť sile vetra zodvihnúť a pohnúť s nasucho položenou strešnou konštrukciou a poskytnúť ochranu potrebnú na premávku chodcov bez poškodenia vodotesného systému. Štrkovanie je možné vykonať použitím nasledovných materiálov a metód pokladania:
 • prefabrikovanej štvorcovej dlažby pokladanej nasucho na terčíky pod zámkovú dlažbu
 • prefabrikované alebo do seba zapadajúce kusy štvorcovej dlažby pokladané nasucho na podklad z jemného piesku v min.hrúbke 60 mm.
 • tradičná dlažba ukladaná do lôžka z cementovej malty.

12 – Pevná separačná vrstva

Účelom tejto vrstvy je vyrovnať všetky zmeny, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku mechanickej, chemickej a fyzikálnej záťaže spôsobenej automobilovou prevádzkou. Pevnú vrstvu predstavuje obyčajne železobetónová doska min. hrúbky 60 mm.

13 – Vrstva vozovky (zaťažené strechy vystavené automobilovej doprave)

Táto vrstva sa dá vytvoriť za použitia nasledovných materiálov a postupov kladenia:
 • dosky vystuženého betónu s príslušnými spojmi.
 • tradičný asfalt (spojivo)
 • zapadajúca dlažba položená na valcovaný piesok. Pri tejto dlažbe je nevyhnutné umiestniť medzi dlažbu betónové švy (kompartmentácia) a zabrániť tak pohybu samotnej dlažby.

14 – Drenážna vrstva (zaťažené „zelené“ strechy)

Funkciou tejto vrstvy je zabezpečiť drenáž mimo vodotesnej vrstvy. Drenážna vrstva sa v zásade skladá z nasledovných zložiek:
 • plavený okrúhly riečny štrk, 10-30 mm, položený voľne do hrúbky 50-60 mm.
 • netkanej geotextílie s vyššou hodnotou plošnej hmotnosti

15 – Vegetačná vrstva (zaťažené strechy pre strešné záhrady)

Funkciou tejto vrstvy je zaťažiť vodotesný systém a pôsobiť ako estetický architektonický prvok.

16 – Kotviace prvky (mechanicky kotvené strechy)

Účelom kotviacich prvkov je ochrániť vodotesný systém pred nadvihnutím vetrom (mechanicky kotvené strechy) alebo pripevniť izolačnú vrstvu na nosnú konštrukciu (plne priľnavý systém).
Na upevňovanie môžu byť použité nasledujúce zariadenia:
 • rozpínavé upevňovacie kotvy a plechy na betónové nosné vrstvy
 • hrebeňové upevňovacie kotvy a plechy na betónové nosné vrstvy.
 • pred-perforované kovové tyčky.
 • distribučné podložky na kotvy a skrutky.

Typ a počet požadovaných upevnení sa určí prepočítaním veľkosti a zón vplyvu vetra pre každú strechu samostatne. Ďalšie informácie a podrobnejšie prepočty vám poskytne naše technické oddelenie. Opýtajte sa na kotviaci a kladačský plán.
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia