Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
imgJednoplášťová strecha

Stavebno fyzikálne požiadavky

Základné požiadavky stavebnej fyziky sa často porušujú pri určovaní poradia vrstiev a hlavne pri výbere materiálov pre jednoplášťové ploché strechy. Nevyhnutné je nájsť také riešenie konštrukcie, ktoré by vyhovovalo všetkým požadovaným kritériám. Rôzne typy jednoplášťových plochých striech boli z hľadiska stavebnej fyziky klasifikované a porovnané s konštrukciami stien. Tento výskum umožnil prijať záver o tom, že požiadavky stavebnej fyziky sú v tejto otázke dôležité, avšak nie sú jediné. Veľmi dôležitá ja kvalita materiálu a vykonaných prác. Všetky typy jednoplášťových plochých striech závisia od parotesnej vrstvy (parozábrany), umiestnenej pod tepelnoizolačnou vrstvou.
Z hľadiska ustáleného teplotného stavu musia zaisťovať tepelný odpor účinnej časti strechy vrstvy od nosnej strešnej konštrukcie až po povlakovú krytinu v mieste minimálnej hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy. Tepelnoizolačnú vrstvu má tvoriť nenasiakavá hmota.

Ak sú jednotlivé vrstvy jednoplášťovej plochej strechy medzi sebou navzájom pevne spojené, vzniká v ich spojoch napätie a deformácia. Správny prístup k problému je umožnenie dilatačného pohybu každej vrstvy skladby plochej strechy.

Všetky vrstvy jednoplášťovej plochej strechy s parotesnou vrstvou sa môžu deformovať v závislosti od teploty a vlhkosti. Okrem toho nastáva na všetkých takýchto strechách aj deformácia od priehybu a dotvarovania nosnej strešnej konštrukcie. V dôsledku toho je nevyhnutné dilatovať strešnú konštrukciu v celkoch, fragmente a v prvkoch dilatačnými škárami.

Z hľadiska zabezpečenia spoľahlivosti strechy od zaťaženia vetrom je nutné vrstvy a konštrukčné prvky detailov upevniť k stabilnému podkladu.

Poradie vrstiev

Poradie vrstiev z hora nadol jednoplášťovej plochej strechy s parotesnou vrstvou (parozábranou) je nasledovné:
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia