Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
imgÚčelová strecha

Stavebno fyzikálne požiadavky

Z hľadiska ustáleného teplotného stavu musia zaisťovať tepelný odpor účinnej časti strechy vrstvy od nosnej strešnej konštrukcie až po povlakovú krytinu (bez povrchovej úpravy - pochôdznej vrstvy) v mieste minimálnej hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy.

Pochôdzne ploché strechy - terasy - musia mať nad nosnou železobetónovou konštrukciou tepelnoizolačnú vrstvu s tepelným odporom R = 1,3 m².K.W-1. Tepelná izolácia musí byť dvojvrstvová s preplátovanými stykmi, alebo jednovrstvová s ozubovým spojom.

Tepelnoizolačná vrstva má byť z nenasiakavého materiálu. Minimálna hranica pevnosti v tlaku u tepelnoizolačných materiálov použitých na pochôdzne ploché strechy obytných budov musí byť 20.104 Pa. V prípade, že pochôdznu vrstvu tvoria dosky veľkého formátu, ktoré sú uložené na samostatných oporách (terčoch) alebo pri veľkom sústredenom zaťažení, minimálna hranica pevnosti v tlaku sa vypočíta individuálne, alebo sa zaťaženie roznesie pomocou zväčšenej plochy opôr.

Ak sú jednotlivé vrstvy účelovej strechy - terasy medzi sebou navzájom pevne spojené vzniká v ich spojoch napätie a deformácia. Správne je umožniť dilatačný pohyb každej vrstve skladby účelovej strechy.

Poradie vrstiev

Poradie vrstiev zhora nadol účelovej plochej strechy - terasy je nasledovné:
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia