Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
img"Plus" strecha

Stavebno fyzikálne požiadavky

Jednoplášťová "PLUS" strecha oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho len jedným strešným plášťom rozdeleným na pôvodné a nové vrstvy. Takáto konštrukcia je vhodná najmä pre rekonštrukciu, keď pôvodná skladba nevyhovuje z hľadiska stavebnej tepelnej techniky a z hydroizolačného hľadiska. V takomto prípade je nutné navrhnúť jej rekonštrukciu aglomeráciou strešného plášťa, t.j. navrstvením, pridaním tepelnoizolačnej vrstvy a povlakovej krytiny. Tento prídavný prvok, dodatočné zateplenie s povlakovou krytinou budú predstavovať nový strešný plášť, ktorý fyzikálne zmení režim strešnej konštrukcie, najmä z hľadiska difúzie vodnej pary a s ňou spojenej kondenzácie v strešnom plášti, čo bude mať výrazný vplyv na funkčnosť a životnosť plochej strechy. Pôvodná povlaková krytina predstavuje vysoký difúzny odpor a jej funkcia v novej pozícii súvrstvia strešného plášťa bude závisieť od vlhkostných pomerov v pôvodnej tepelnoizolačnej vrstve, kondenzačnej zóny, účinnosti nového dodatočného strešného plášťa, či bude fungovať ako parozábrana, alebo bude nutné zlepšenie jej difúznych vlastnosti porušením jej difúznej celistvosti perforáciou.

Jednou z hlavných požiadaviek na strešný plášť je efektívna ochrana pred žiarením a nevyhnutnosť dostatočného sklonu povlakovej krytiny, pričom odvádzanie vody musí byť v najnižšom mieste strešnej roviny.

Poradie vrstiev

Poradie vrstiev "PLUS" strechy zhora nadol je nasledovné:
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia