Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač

Technologický postup aplikácie asfaltových pásov

Výber vhodného materiáluPre návrh hydroizolačnej vrstvy a najmä pre voľbu vhodného materiálu je rozhodujúce predpokladané výsledné mechanické zaťaženie tejto vrstvy, ktoré môže byť namáhané len takým spôsobom a to do takej miery, aby sa vrstva a použité materiály nepoškodili.

Keď sa hovorí o hydroizolačnej vrstve t. z. vodonepriepustnej izolácii, je nutné mať vždy na pamäti "systém" alebo lepšie povedané súvrstvie jednotlivých vrstiev vytvárajúcich jeden celok. Systém je zvolený vždy v závislosti na hlavných požiadavkách kladených naň a zároveň aj na konštrukčnom riešení podkladových vrstiev s rešpektovaním okrajových klimatických činiteľov. Je nutné v každom prípade riešiť systém hydroizolačnej vrstvy projektovým riešením, ktorý musí zodpovedať všetkým funkčným požiadavkám a ktorý vedie k jej spoľahlivosti.

Pri výbere vhodného materiálu je nutné predovšetkým rešpektovať faktory pôsobiace na hydroizolačnú vrstvu:

 • vplyvy prostredia (teplota, sneh, ľad, dážď, krúpy, vlhkosť, tlak vody, vietor, nečistoty, slnečné žiarenie)
 • chemické (charakter prostredia, organické kyseliny, priemyselné chemikálie, zložky vzduchu)
 • biologické (mikroorganizmy, baktérie, lišajníky, pliesne, korene rastlín, hmyz, hlodavce, vtáctvo)
 • geologické (pohyby základovej konštrukcie, vibrácia)
 • mechanické (použitie strojov, opotrebovanie a poškodenie materiálov)
 • pôsobenie ohňa (priame pôsobenie ohňa, tepelné žiarenie, prelietavý oheň)

Okrem týchto faktorov, ktoré musia byť rešpektované predovšetkým v projekte, nesmú byť zanedbané aj ďalšie dôležité požiadavky, od ktorých závisí jej spoľahlivosť a spokojnosť užívateľa.

Sú to tieto ďalšie požiadavky

 • trvanlivosť použitých materiálov
 • opraviteľnosť
 • pri pohľadových konštrukciách estetický vzhľad
 • ľahká údržba

Jedine po určení individuálnych potrieb s rešpektovaním faktorov vyššie uvedených a podľa stanovenia minimálnych a maximálnych kritérií je možné urobiť kvalifikovaný výber zodpovedajúcich materiálov a určiť druh hydroizolačnej vrstvy - jej systém.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia musí obsahovať jednoznačné riešenie všetkých detailov. V projektovej dokumentácii sa odporúča vymedziť podmienky pri strešných konštrukciách na ich využívanie, navrhnúť cyklus technických pre-hliadok a spôsob údržby alebo výmeny jednotlivých častí strechy. Súčasťou projektovej dokumentácie hydroizolácie spodnej stavby musí byť aj riešenie jej ochrany a to ako na vodorovnej tak aj na šikmej ploche.

Kladenie hydroizolačnej vrstvy

Položenie jednotlivých asfaltovaných pásov, ktoré tvoria hydroizolačnú vrstvu môžeme realizovať jedine za podmienok, že podklad je vyhovujúci a poveternostné podmienky to dovolia.

V podklade nemôžu byť žiadne ostré vyvýšené miesta, ryhy, nevyplnené škáry širšie ako 5 mm, prehĺbenia.

V závislosti na rozmeroch a tvare podkladu môže byť predpokladané dilatačné rozdelenie, alebo rozdelenie podľa pracovných záberov celej podkladovej plochy. Je nutné pracovať pri tom rozdeľovaní s rozvahou a to v každom prípade realizácie samostatne. Je správne, kým asfaltovaný pás hydroizolačnej vrstvy definitívne zabudujeme predom rozbalili a položili na miesto určenia. Znovu sa potom zroluje do kotúča a až potom pokračuje v definitívnom položení. Len pri takomto postupe je možné zistiť prípadné chyby v asfaltovanom páse alebo na podklade.

Asfaltované pásy hydroizolačnej vrstvy musia byť pri položení kotvené (pripravené) k podkladu stranou, ktorá je opatrená fóliou. Zrolovaný pás začneme natavovať z jeho jednej strany. Dĺžka natavovaných pásov sa riadi členitosťou podkladu. Môžu byť použité pásy v celej dĺžke alebo rezané na menšie časti. Nahriaty pás sa za miestom natavenia pritlačí k podkladu.

Znakom správneho rozohrievania asfaltu pri natavovaní pásu je asfalt vytekajúci pozdĺž spoja pásu v šírke max. 10 mm. Okraje pásov sa zastierkujú.


Natavovanie

Natavovanie predstavuje rozohriatie krycej vrstvy pásu, do tekutého stavu a spojenie vrstiev.
K rozohriatiu sa používajú vhodné horáky s takým výkonom, ktorý umožní rozohriatie potrebnej plochy aj za chladného počasia alebo vetra. Plameňom horáka, alebo natavovacieho prístroja sa zahreje krycia vrstva natavovaného kotúča a súčasne sa podľa potreby zahreje aj podklad. U natavovaného kotúča sa musí celkom roztaviť spodná fólia. Pri natavovaní nesmie asfaltová hmota nadmerne tiecť, je však treba, aby sa pred rozvinovaným kotúčom vytvoril val roztavenej hmoty, ktorý zaručí plnoplošné spojenie s podkladom.

Pri natavovaní sa nesmie porušiť nosná vložka natavovaného pásu prepálením. Odolné sú vložky zo sklenených vlákien, menej sú odolné vložky z polyesterových vlákien. Veľmi dôležitú úlohu pri natavovaní hrá doba zahrievania asfaltovej vrstvy plameňom. Keď sa zmení farba plameňa zo žlto - namodralej na červenú a začne sa tvoriť dym, to znamená, že začal proces spaľovania s následnými efektmi degradovania. V takomto prípade musí byť natavovanie ukončené.


Vzájomné spájanie pásov

Asfaltované pásy hydroizolačnej vrstvy sa vzájomne spájajú čelnými a pozdĺžnymi presahmi. Spoje sú vždy urobené s prevýšeným okrajom o výšku rovnajúcu sa hrúbke pásu a to vždy v smere sklonu pri strešných konštrukciách.

Pozdĺžne presahy jednotlivých spojov asfaltovaných pásov musia byť min. 80 mm. Čelné presahy jednotlivých spojov asfaltovaných pásov musia byť min. 120 mm.

Práce musia byť urobené s veľkou opatrnosťou a s pozorným nastavením plameňa. Presahové časti pásov musia byť ľahko pritlačené, aby bol umožnený výtok častí roztavenej asfaltovej hmoty.

Počet pásov

Pri voľbe počtu pásov v hydroizolačnej vrstve je nutné prihliadnuť pri streche ku sklonu, mechanickému namáhaniu, hydrostatickému zaťaženiu a ďalším činiteľom, ako aj k fyzikálno - mechanickým vlastnostiam pásov. Hydroizolačná vrstva môže byť zhotovená z jedného, dvoch, alebo viacerých asfaltovaných pásov.

Rozhodujúcim kritériom pre počet pásov je ich fyzikálno - mechanická vlastnosť, väčšinou charakterizovaná hrúbkou.

Kladenie pásov

Pásy hydroizolačnej vrstvy v prípade, že sa jedná o viacvrstvový systém musia byť uložené tak, že sú vzájomne posunuté pozdĺžne. Pozdĺžny spoj vrchnej vrstvy musí zasahovať do polovice predchádzajúcej vrstvy. Jednotlivé pásy tej istej vrstvy v čelných spojoch musia zasahovať do polovice susediaceho pásu.

V prípade, že sa bude zabudovávať len jedna vrstva, tu sa musia dodržať zásady vzájomných spojov. Čelné spoje musia zasahovať do polovice susediaceho pásu.

Pozdĺžne presahy musia byť zároveň rovnobežne so spádom pri strešných konštrukciách.


Kotvenie k podkladom


Spôsob kotvenia hydroizolačnej vrstvy k podkladu znamená jednu z dôležitých vlastností z ktorej vyplýva funkčnosť celého systému. Je nutné pozorne zvážiť skutočnosť, že existuje blízky vzťah medzi hydroizolačnou vrstvou a ostatnými vrstvami, ktoré sa vyznačujú inými vlastnosťami a rozdielnym správaním sa v konštrukcii. Na základe tejto skutočnosti vznikajú rozdielne dĺžkové zmeny a deformácie medzi vrstvami. Tieto deformácie môžu byť prenesené čiastočne, alebo úplne do hydroizolačnej vrstvy.

Hydroizolačná vrstva môže byť kotvená k podkladu:

 • plnoplošne (natavovaním, lepidlom, samolepiacou vrstvou)
 • čiastočne (bodovým natavením, nalepením v pruhoch alebo v bodoch, mechanickým kotvením)
Tvarovanie a napájanie pásov

Detaily súvisiace s hydroizolačnou vrstvou definitívne rozhodujú o jej vodotesnosti a životnosti. Správna remeselná realizácia detailov rozhodujúcim spôsobom prispieva k vytvoreniu trvalej vodotesnosti a spolu s vhodnou skladbou obalového plášťa budovy tieto dva činitele zohrávajú významnú úlohu v kvalite stavebného diela.

K detailom hydroizolačnej vrstvy patrí:

 • spôsob vodorovného uloženia spodnej vrstvy
 • vonkajší roh
 • vnútorný kút

Bezpečnostné predpisy

Podmienky bezpečnosti práce treba vždy stanoviť podľa príslušných bezpečnostných predpisov. Pri určení bezpečnostných predpisov zvláštny dôraz treba klásť na:

 • osobné a zdravotné predpoklady pracovníkov pre konkrétnu prácu
 • ochranné pomôcky
 • pravidelnú kontrolu
 • prácu vo výškach a hĺbkach
 • použitie elektrických, plynových a benzínových prístrojov
 • dostupnosť prvej pomoci na stavenisku
 • prevzatie a odovzdanie staveniska
 • školenie

Pred začatím prác musia byť zabezpečené predpoklady k realizácií hydroizolačných prác.

Pri skladovaní hydroizolačných materiálov treba zaistiť alebo preveriť statickú nosnosť úložnej konštrukcie.

O prevzatí a odovzdaní staveniska musí byť zápis v stavebnom denníku.

Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia